Edukacja międzykulturowa

Obecnie zrozumienie i kompetencje międzykulturowe są ważniejsze niż kiedykolwiek, pozwalają bowiem dostrzec i poznać przyczyny niektórych najbardziej uciążliwych problemów, nękających współczesne społeczeństwa. U podstaw takich zjawisk jak dyskryminacja, rasizm, mowa nienawiści leżą właśnie różnice kulturowe, społeczno-kulturowe, etniczne i inne.
Dlatego w wielu aspektach naszego życia odczuwamy znaczącą potrzebę zapewnienia takiej edukacji, która uczyłaby obywateli żyć wspólnie. Wszyscy powinniśmy rozwijać kompetencje międzykulturowe i nabywać umiejętności porozumiewania się ponad podziałami kulturowymi, co jest podstawą funkcjonowania zróżnicowanych społeczeństw demokratycznych i jednym z największych wyzwań współczesnej szkoły.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Emocje w pracy nauczyciela

Nauczyciele, którzy rozumieją swoje emocje oraz emocje innych osób, mają wysokie kompetencje społeczne, dzięki którym zyskuje na jakości ich aktywność zawodowa. Kompetencje emocjonalne są pomocne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.  Każda sprawność pociąga jednak za sobą określone koszty. W przypadku nauczycieli dochodzi do przeciążenia mechanizmów przetwarzania emocjonalnego, którego konsekwencją bywa wypalenie zawodowe, a nawet depresja… Dlatego tak ważna jest praca z emocjami i pomoc psychologiczna dla nauczycieli

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Dyrektor jako przywódca edukacyjny

Rola dyrektora w systemie edukacji jest kluczowa. To od jego kompetencji, zdolności i umiejętności przywódczych zależy, jak szkoła (placówka oświatowa) będzie realizować swoje zadania. Pełnienie funkcji kierowniczej w systemie oświaty jest bardzo złożone.

W czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości polska edukacja potrzebuje nowego typu przywództwa, którego istotą jest wytyczanie wizji, koncentracja na rozwoju i uczeniu, dzielenie się przywództwem i odpowiedzialnością, budowanie relacji i sieci współpracy, docenianie i wykorzystywanie różnorodności, uwzględnianie globalnego i lokalnego kontekstu.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Co lubi mózg? – elementy neuronauk jako wsparcie dla procesu dydaktycznego.

Wykorzystywanie wiedzy neurobiologicznej w kontekście działań pedagogicznych wydaje się być jednym z najpilniejszych wyzwań edukacji. Dotyczy to zarówno dydaktyki, jak i wychowania. Świadomość biologicznych mechanizmów i uwarunkowań pozwala łatwiej planować proces dydaktyczny. Pozwala także zrozumieć postawy i zachowania dzieci i młodzieży w poszczególnych etapach rozwoju.  

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Facylitacja Open Space Technology

Samoorganizacja w szkole? Podążanie za uczniem?  Wspieranie procesu grupowego? Facylitacja dużych grup? Budowanie zaangażowania? Inkubator projektów? Trudne tematy? Budowanie społeczności szkolnej (nauczyciele /uczniowie/ rodzice)? Konsultacje społeczne? Wzmocnienie przywództwa?

Jeżeli  powyższe pytania powodują, że  zastanawiasz się ”jak?”, to zapraszamy do zapoznania się z możliwościami,  jakie niosą za sobą spotkania w formule OPEN SPACE TECHNOLOGY.

Jeżeli  powyższe pytania powodują, że  zastanawiasz się ”jak?”, to zapraszamy do zapoznania się z możliwościami,  jakie niosą za sobą spotkania w formule OPEN SPACE TECHNOLOGY.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Granice języka. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych

Język jest podstawową formą komunikacji. Stanowi klucz do świata wiedzy i kultury, piękna i kontaktu z drugim człowiekiem. Pozwala wyrażać sposób istnienia i odczuwania. Kreuje i opisuje rzeczywistość, zapewnia ciągłość tradycji. Naturalny i intuicyjny, czasem staje się kłopotliwy i pełen pułapek. Jaką postawę przyjąć wobec języka i jak mówić, by inni chcieli nas słuchać? W jaki sposób doskonalić kompetencje językowe? Co zrobić, by mówić starannie i poprawnie? Ulegać modzie językowej, czy z nią walczyć? I wreszcie, jak nie być na językach z powodu języka… ?

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Rozwój kompetencji kluczowych

Szkolna wiedza teoretyczna okazuje się niewystarczająca w zmieniającym się świecie, w obliczu rozwoju nowych technologii. Istotniejsze są umiejętności, które można wykorzystać w praktyce.  Parlament Europejski w zaleceniach dotyczących europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, wydzielił kompetencje, “których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia” i nazwał je kluczowymi.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Mapy Myśli w edukacji

Znasz technikę mapowania myśli? Wiesz jak zrobić mapę? Stosujesz mapy w swoim życiu? 

Mapy myśli – technika wymyślona przez Tonnego Buzana – wykorzystuje neuroplastyczność naszego mózgu, jego naturalne wzorce funkcjonowania. Dzięki mapowaniu aktywujemy obie półkule mózgowe, myślimy promieniście (wielowątkowo), budujemy skojarzenia, lepiej zapamiętujemy. Tonny Buzan uważał, że wykorzystujemy tylko ułamek  możliwości naszego “superkomputera”, co oznacza, że każdy z nas jest potencjalnym geniuszem. Chcesz skorzystać z tego potencjału w swojej pracy (indywidualnej i grupowej)?

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie jest zadaniem tylko dla specjalistów. Każdy nauczyciel każdego przedmiotu powinien wiedzieć, jakie działania i metody wspierają rozwój dziecka ze SPE. Niekiedy w czasie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rodzą się wątpliwości: jak oceniać – tak samo jak klasę czy inaczej? dawać te same zadania, czy inne? jak dostosowywać sposób przekazywania wiedzy?

Ofertę w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!